1. اطلاعیه ها
 
       

sotudeh pic97

 

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

محمد مهدی زمزمی ستوده

تلفن:2424-3880

 

 
photo nfarmanbar1

کارشناس مسئول معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

مهندس نسترن فرمان بر 

تلفن:2462-3880

  akbaripic2

 کارشناس مسئول امور قراردادها

مهندس انسیه اکبری معینی 

تلفن:2464-3880                       

 sam

کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

سمانه سنگ تراش

تلفن:2155-3880