صورتجلسه برگزاری انتخابات نمایندگان خریداران اراضی شاندیز


ساعت 12 روز دوشنبه 1401/10/12 جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات نمایندگان خریداران اراضی شاندیز در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور افراد ذیل برگزار گردید.
آقایان دکتر سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، دکتر علی شریف رئیس کانون بازنشستگان دانشگاه، دکتر علی ساعت چی نماینده حقوقی رئیس دانشگاه در امور اراضی شاندیز، قاسم زاده معاون و نماینده حراست دانشگاه و بیست نفر از داوطلبان نمایندگی خریداران زمین های شاندیز تشکیل گردید.


مصوبات جلسه:
1- این انتخابات به منظور ارتباط دانشگاه با خریداران اراضی شاندیز و بالعکس از طریق نمایندگان منتخب آنان برگزار می گردد. همچنین تاکید گردید که انتخابات ارتباطی با تعاونی های تشکیل شده توسط برخی خریداران نداشته و دانشگاه در جهت کمک به تحقق حقوق خریداران زمین های شاندیز که حدود سه دهه از آن می گذرد اقدام به برگزاری انتخابات می نماید.
2- افراد منتخب از میان داوطلبان در این انتخابات از نظر دانشگاه نماینده خریداران تلقی گردیده و دانشگاه هیچ فرد یا افراد دیگری را به عنوان نماینده به رسمیت نخواهد شناخت.
3- انتخابات در تاریخ 1401/10/21 از ساعت 9 الی 11 صبح در محل دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به صورت حضوری و پیامکی از طریق شماره 3000805610 برگزار خواهد شد.
4- تنها خریدارانی که قبلا شماره همراه آنان در سامانه پیامکی دانشگاه ثبت و هویت آنان به عنوان خریدار محرز گردیده است، می توانند از طریق پیامک در انتخابات شرکت نمایند.
5- رای دادن از دو طریق حضوری و پیامکی برای هر فرد ممنوع بوده و در صورت شرکت در انتخابات به هر دو صورت حضوری و پیامکی هر دو رای باطل خواهد بود.
6- مقرر گردید داوطلبان تا آخر وقت اداری روی چهارشنبه 1401/10/14 سوابق و برنامه های خود را در حد 5 سطر برای آشنایی رای دهندگان به آدرس پست الکترونیکی دانشگاه به نشانی ارسال نمایند.