فرایندهای مدیریت مالی

 

اخذ و استرداد تضمین ها icon-9 

اخذ و استرداد تضمین شرکت در مناقصه یا مزایدهicon-9

تخصیص اعتبارات بودجه ردیف های جاری/سایر منابع/ طرح تملک دارایی های سرمایه ای غیر متمرکز icon-9

تخصیص اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای متمرکز/ بودجه جاری icon-9

انتقال، وصول و ابلاغ تخصیص عواید اختصاصی واحدها دانشگاهی icon-9

استرداد اضافه/ اشتباه واریزی عواید اختصاصی واحدهای دانشگاه icon-9

توزیع اعتبارات ابلاغ شده icon-9

برقراری حقوق و مزایای بازنشستگان و موظفین icon-9

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه icon-9

محاسبه و تنظیم پرداختهای دوره ای و میان دوره ای icon-9

پرداخت غرامت بیمه عمر/ حوادث کارکنان، بازنشستگان و ذی نفعان icon-9

ثبت و پرداخت هزینه ها icon-9

صدور برگه محاسباتی و چک icon-9

کنترل و تنظیم حساب icon-9

کنترل و رفع مغایرتهای حسابهای بانکی دانشگاه icon-9

کنترل هزینه کرد واحدهای دانشگاه icon-9

تهیه تراز مالی حسابهای دانشگاه icon-9