واحد تعهدات و اجرائیات

 

- انجام امور مربوط به اخذ تعهد و وثیقه از دانشجویان بورسیه و سایر افراد ملزم به دادن تعهد
- تبدیل وثیقه، فسخ و یا تبدیل تعهد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و یا سایر دانشجویان معرفی شده از وزارت عتف
- پی‌گیری اجرای اسناد تعهد ثبتی بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت، بر مبنای ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت