همکاران مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه

 

     
دکتر کمال الدین ناصری 
مدیر اداری و پشتیبانی و
سرپرست اداره ساختمان ها و تاسیسات
دوران تصدی : 97 تا کنون

 

hatefipic
مهندس سعید هاتفی
معاون مدیریت
تلفن : 2245 / 2240-3880
    
jahangardipic2
 
منصوره جهان گردی امیریان
 
مسئول دفتر مدیریت
تلفن : 2241 / 2240 - 3880
   
rastinpic
علیرضا راستین
رییس اداره خدمات و نقلیه دانشگاه
تلفن :  2161 / 2160 -3880
                
deymehkarpic
غلامحسین دیمه کار
مدیر مرکز رفاهی 1 و 2 دانشگاه
تلفن : 2627-3880

اعظم قاآنی غلامحسینی
مسئول حسابداری مدیریت
تلفن : 2387-3880

 anjidani-pic

فائزه انجیدنی
مسئول خرید متمرکز دانشگاه
تلفن : 2280-3880

mirzaiepic

منصور میرزائی
مسئول واحد کنترل و نظارت
تلفن : 2232-3880
 
 ebrahimi pic97 مهدی ابراهیمی
مسئول اداره دبیرخانه سازمان مرکزی
تلفن :  2164 -3880

badripic

مرتضی بدری
کارشناس امور قراردادها
تلفن : 2231-3880
 
 afsharzadehpic
مهندس امید افشار زاده
مسئول امور رایانه سازمان مرکزی
تلفن : 2221-3880