همکاران مدیریت مالی دانشگاه

 

  laripic12   
دکتر محمود لاری دشت بیاض
مدیر مالی

دوران تصدی : 96 تا کنون

 

 

 
حسین اقبالی
معاون مدیریت
تلفن : 2384-3880
    
 
فاطمه ضیائی منش
 
مسئول دفتر مدیریت
تلفن :  2345 - 3880
   
حسین مشتاق
مسئول مکانیزه نمودن فرایندهای مالی 
تلفن :  2362 -3880
                
سید مجتبی تبارکانی
کارشناس توسعه و ساماندهی عواید اختصاصی
تلفن : -3880

محمود تقی زاده
رئیس دریافت و پرداخت 
تلفن : 2366-3880

 

اکرم غنچه 
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 
تلفن : 2375-3880

 

رضا درویشی
رئیس اداره رسیدگی
تلفن : 2458-3880
 
خداوردی قربانی
مسئول اداره دبیرخانه سازمان مرکزی
تلفن :  2382 -3880

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت مالی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.