حسابداری مدیریت اداری و پشتیبانی

 

  • پیش بینی ومحاسبه بودجه مورد نیاز جهت انجام فعالیتها وجلب اعتبار مورد نیاز از مدیریت طرح وبرنامه؛
  • هوشمند سازی سیستمهای کنترلی در خصوص هزینه کرد منابع مالی؛
  • نگهداری دقیق حساب به منظور تهیه گزارش برای نهادهای حسابرسی ومدیران ارشد؛
  • استفاده از نیروی انسانی کارشناس وخبره جهت انجام فعالیتهای مالی؛
  • تعامل بسیار بالا و دقیق با سیستم سامانه جامع خرید ؛
  • مدیرت وجوه نقد با عنایت به مضیقه های مالی از یک طرف ونیازهای فورس وحساسی که با آن مواجه می شویم؛
  • چالاک نمودن وروان نمودن سیستم پرداخت در عین دقت  در مسیر هزینه کرد جهت انطباق با قوانین؛
  • جلوگیری از انحراف در مسیر هزینه شدن خارج از چهارچوب قانون واهداف مدیران ؛
  • سوق دادن سامانه خرید به سمت کاهش خطاهای مالی در تعامل با بازار وکارپرداز