همکاران مدیریت کارگزینی و رفاه

saghipic      
مدیر کارگزینی و رفاه
مهندس ابوالقاسم ساقی 
تلفن : 2140-3880

 

ک    کارگزینی اعضای غیر هیات علمی                                                       کارگزینی اعضای هیات علمی

 

akbarzadehpic

 
 
 
کارشناس امور اداری - مسئول حضور و غیاب 
وارزشیابی کارکنان
نجمه اکبرزاده 
تلفن : 2152-3880 
 
 

nadafpic

کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی
جعفر نداف شرق 
تلفن : 2433-
3880
  badripic.jpg  

مسئول صدور احکام اعضای غیر هیات علمی
مرتضی بدری 
تلفن : 2231-3880

                 

 dabiripic.jpg

 

کارشناس مسئول امور بازنشستگان
علیرضا دبیری 
تلفن : 2166-3880

 

 
delavarpic
 
کارشناس امور اداری
علی دلاور 
تلفن : 2359-3880
 
 behniapic
کارشناس امور اعضای هیات علمی
پروانه بهنیا
تلفن : 2445-3880