همکاران مدیریت کارگزینی و رفاه

saghipic      
مهندس ابوالقاسم ساقی 
مدیر کارگزینی و رفاه
دوران تصدی : 92 تا کنون

 

ک    کارگزینی اعضای غیر هیات علمی                                                       کارگزینی اعضای هیات علمی

akbarzadehpic

نجمه اکبرزاده 
کارشناس امور اداری - مسئول حضور و غیاب
وارزشیابی کارکنان 
تلفن : 2152-3880 
 
   

nadafpic

جعفر نداف شرق 
کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی
تلفن : 2433-3880
badripic.jpg

مرتضی بدری 

مسئول صدور احکام اعضای غیر هیات علمی  
تلفن : 2231-3880

                 

 dabiripic.jpg

 

 

علیرضا دبیری 

کارشناس مسئول امور بازنشستگان  
تلفن : 2166-3880

 

delavarpic
علی دلاور 
کارشناس امور اداری
تلفن : 2359-3880
 
 behniapic
پروانه بهنیا
کارشناس امور اعضای هیات علمی
تلفن : 2445-3880