همکاران معاونت اداری و مالی
Zamzami pic     
محمدمهدی زمزمی ستوده
مسئول دفترمعاونت اداری و مالی
تلفن : 2424-3880
                                                                          
akbaripic1      
انسیه اکبری معینی
کارشناس مسئول معاونت اداری و مالی
تلفن : 2464-3880
delkalalepic
مهندس ناصر دلکلاله
کارشناس معاونت اداری و مالی
تلفن : 2155-3880
nastaranfarmanbar-vpa 
   
مهندس نسترن فرمان بر
کارشناس معاونت اداری و مالی
تلفن : 2462-3880