همکاران معاونت اداری و مالی
 

Ansaripic

دکتر حسین انصاری 
معاون اداری و مالی دانشگاه
دوران تصدی : 97 تا کنون

                                   

sotudeh pic97

 

محمد مهدی زمزمی ستوده

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

تلفن:2424-3880

 

                    nf-1397

  

مهندس نسترن فرمان بر 

کارشناس مسئول معاونت اداری و مالی 

تلفن:2462-3880

 

akbaripic1

 

مهندس انسیه اکبری 

کارشناس معاونت اداری و مالی   

تلفن: 2464-3880

 

khojastehpic

  

مریم خجسته بوجار 

کارشناس معاونت اداری ومالی  

تلفن:2238-3880

 

 

sam

 

سمانه سنگ تراش 

کارشناس معاونت اداری و مالی 

تلفن:2155-3880