همکاران معاونت اداری و مالی
 

Ansaripic  

معاون اداری و مالی دانشگاه

دکتر حسین انصاری

تلفن:2424-3880

 

                                   
 

sotudeh pic97

 

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی 

محمد مهدی زمزمی ستوده

تلفن:2424-3880

 

                    nf-1397

کارشناس مسئول معاونت اداری و مالی 

مهندس نسترن فرمان بر 

تلفن:2462-3880

 

  akbaripic1  

کارشناس معاونت اداری و مالی 

مهندس انسیه اکبری 

تلفن: 2464-3880

 

  khojastehpic

کارشناس معاونت اداری ومالی 

مریم خجسته بوجار 

تلفن:2238-3880

 

   sam  

 کارشناس معاونت اداری و مالی

سمانه سنگ تراش

تلفن:2155-3880