سراي اساتيد

وظایف :

  • نظارت بر عملكرد پرسنل مجموعه در جهت ارائه خدمات مطلوب خدماتي ، فني و حفاظتي به مجموعه
  • نگهداري ساختمان و ابنيه، سيستم‌هاي تأسيسات حرارتي و برودتي و رفع نواقص موجود
  • اخذ درخواستهاي اوليه تقاضاي سكونت و بررسي آنها و تعيين امتيازات براساس ضوابط و مقررات مدون.
  • تهيه و تنظيم فهرست درخواست‌هاي مربوط به شوراي مراكز رفاهي و تنظيم صورتجلسه‌هاي مربوطه
  • انجام مكاتبات لازم با متقاضيان و ابلاغ مصوبات شوراي مراكز رفاهي
  • انجام مقدمات واگذاري آپارتمان و عقد قرارداد برابر ضوابط و مقررات با متقاضيان واجدالشرايط
  • انجام مكاتبات لازم با دانشكده‌ها و واحدها در خصوص كسر مال الاجاره‌هاي اساتيد
  • مكاتبات لازم جهت دعوت از كارشناس رسمي دادگستري به منظور بررسی کارشناسی اجاره بهاء واحدها
  • بررسي مستمر پرونده‌هاي اساتيد ساكن به منظور اعمال افزايش درصد اجاره بهاء