واحد کنترل و نظارت قراردادها

 

وظایف :

 • انجام امور مربوط به برگزاری مناقصات حوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی از قبیل : تهیه اسنادمناقصه ، تشکیل کمیته فنی و شرکت در آن ، تهیه پیش نویس و تنظیم قرار داد و... ( قراردادهای خدماتی – نظافتی ، فضای سبز ، مرکز رفاهی ، اتوبوسرانی و...)
 • نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکارطرف قرار داد با مدیریت از طریق بررسی فرم های ارزشیابی دریافتی از دانشکده ها و واحدها و انجام صورت وضعیت شرکت ها
 • انجام امور مربوط به برگزاری مراسم افطاری و روز کارمند، روز معلم ، ماه مبارک رمضان ، روز زن، بن های نقدی شش ماهه کارکنان و... و همکاری در برگزاری برخی از همایش های دانشگاه
 • همکاری با ستاد رفاهی دانشگاه در خصوص برگزاری مسافرت های تابستانی کارکنان و اعضا هیات علمی
 • همکاری با دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران
 • همکاری با معاونت طرح و برنامه در زمینه تهیه و ارسال آمار و اطلاعات در خواستی
 • تهیه پیش نویس گزارشات مورد نیاز و نامه های صادره، انجام و پیگیری نامه های وارده و صادره و نامه های اتوماسیون اداری مدیریت  
 • پیگیری بندهای صورتجلسات شورای اداری مالی دانشگاه که مربوط به مدیریت پشتیبانی می باشد و تهیه ، اجرا و پیگیری صورتجلسات مدیریت
 • انجام مکاتبات مختلف با سازمانها و اداراتی از قبیل شهرداری ، سازمان بازرگانی ، و مخابرات ، برق و...
 • همکاری با معاونت اداری و مالی دانشگاه در خصوص ارسال اخبار مدیریت
 • شركت در جلسات اداري
 • انجام سایر امور محوله و متفرقه