قوانین و مقررات حقوقی

  1    آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  2   آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
    3      آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  4   آیین نامه تخلفات اداری کارکنان
  5   آیین نامه تخلفات اعضای هیات علمی
  6   قانون منع به کارگیری بازنشستگان
  7   قانون منع مداخله