مديريت ساختمان‌ها و تأسيسات

فعاليت‌هاي مربوط به گسترش فضاهاي آموزشي، اداري و خدماتي، همچنين برنامه‌ريزي مديريت سيستم‌هاي بهره‌بردار و نگهداري امكانات عمراني دانشگاه به عهده مديريت ساختمان‌ها و تأسيسات مي‌باشد.

 

وظايف :

  • بستن قرارداد با مهندسان مشاور و پيمانكاران براي اجراي طرح‌هاي عمراني
  • نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي عمراني دانشگاه
  • رسيدگي به وضعيت پيمانكاران و مشاوران
  • اجراي طرح‌هاي اماني مورد نياز دانشگاه
  • جمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‌هاي عمراني
  • برنامه‌ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌هاي عمراني
  • نظارت بر تعميرات اساسي و نگه‌داري ساختمان‌هاي دانشگاه
  • پيشنهاد بودجه‌هاي عمراني دانشگاه
  • بررسي و تصويب نقشه‌ طرح‌هاي عمراني

 
 

مديران ساختمان‌ها و تأسيسات از سال 65 تاكنون

نام و نام خانوادگي

دوران تصدي

مهندس سيد رضا ناصحي

65 تا 76

مهندس محمدرضا قانع

76 تا 82

مهندس فريدون پويا نژاد

82 تا 83

مهندس انوشيروان فرشيديان فر

83 تا 85

مهندس حسين طالبيان

85 تا 87

دكتر منصور قلعه‌نوي

87 تا 88

مهندس محمدرضا اكبرزاده

88 تاكنون