اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه

 

naseri copy1
دکتر کمال الدین ناصری
سرپرست اداره ساختمان ها و تاسیسات
تلفن : 2240-3880 

 

 

 

 

 

 اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه عهده دار وظایف و فعالیت هایی در ارتباط با ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره برداری، تعمیرات اساسی و ارتقای کیفی فضاهای کالبدی و زیرساختهای ساختمانی و تأسیساتی مورد نیاز برای تحقق اهداف کلان دانشگاه است.


شرح وظایف

  • برنامه ریزی و تأمین فضای کالبدی مورد نیاز بر اساس سند چشم انداز  به منظور تحقق اهداف برنامه کلان و سند چشم انداز
  • برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر تعمیرات اساسی  به منظور حفظ، روز آوری، انطباق و بهینه سازی شرایط موجود فضاهای کالبدی
  • مدیریت و نظارت بر نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تأسیسات دانشگاه به منظور مدیریت اثر بخش، کاهش هزینه، افزایش بهره وری و رضایت بهره برداران
  • مدیریت انرژی و بهینه سازی تأسیسات و ساختمانها در راستای صرفه جویی آب و انرژی  به منظور مدیریت اثر بخش، کاهش هزینه و حفظ منابع ارزشمند ملی
  • برنامه ریزی و اقدام در خصوص ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) مرتبط با پروژه ها و حوزه فعالیت مدیریت ساختمان  به منظور انجام الزامات مربوطه و نیز تحقق دانشگاه سبز
  • برنامه ریزی، اقدام و همکاری در خصوص زیباسازی و مبلمان دانشگاهی با واحدهای ذیربط به منظور تحقق دانشگاه سبز، حفظ محیط زیست و نیز ایجاد محیط یادگیری جذاب
  • پیگیری امور ستادی، دفتری و مدیریتی به منظور زمینه سازی تحقق موارد فوق الذکرو همچنین تحقق الزامات نظام فنی و اجرایی کشور