کتاب طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه فردوسی مشهد

 

به دنبال تصويب قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تفويض اختيار تشكيلاتي و طبقه بندي مشاغل به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مطابق بند"ب" ماده "20" قانون فوق الذكر، آئين نامه هاي استخدامي اعضاي غير هيات علمي و سازماندهي و تشكيلات در اولين نشست عادي هيات امناي استان هاي خراسان رضوي و شمالي در بهمن ماه سال 92 تصويب و ابلاغ شد. بر اساس ماده 17 آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي و به حول و قوه الهي هيات اجرايي دانشگاه فردوسي مشهد مكلف شد كه شرايط احراز هر يك از مشاغل مربوط به رسته هاي شغلي موضوع ماده 16 را مورد بررسي قرارداده و نيز شرايط تصدي مشاغل را متناسب با پست هاي قابل تخصيص به هر شغل  براساس دانش، توانايي و مهارت و همچنين دوره هاي آموزشي مورد نياز تعيين كند.

با توجه به تفويض اختيار هيات اجرايي منابع انساني دانشگاه به كارگروه اجرايي بررسي شرايط احراز مشاغل مبني بر تدوين شرايط احراز رشته هاي شغلي مصوب آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي، كارگروه طي جلسات متعدد به منظور احصاء شرايط جديد و جايگزين نمودن ضوابط جديد به جاي ضوابط منسوخ شده قبلي كه قابليت اجرايي آن براي مديران و مسئولين دانشگاه مشكلات جدي را به دنبال داشته است، نسبت به تدوين مجموعه حاضر اهتمام ورزيده تا با توجه به گستردگي و پيچيدگي وظايف در دانشگاه و پر اكندگي پست هاي سازماني امكان نظارت، پايش و ارزشيابي عملكرد و حتي اداره امور براي مديران  به سهولت انجام شود. براين اساس، مشاغل دانشگاه در هفت رسته شغلي (به شرح ذیل) طبقه بندی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

    - رسته آموزشي و فرهنگي
    - رسته امور اجتماعي
    - رسته اداري ومالي
    - رسته بهداشتي و درماني
    - رسته فني و مهندسي
    - رسته فناوري اطلاعات
    - رسته كشاورزي و محيط زيست

                        

book95-4

download iconدریافت فایل کتاب