همکاران معاونت اداری و مالی
sotudeh pic97     
محمدمهدی زمزمی ستوده
مسئول دفترمعاونت اداری و مالی
تلفن : 2424-3880
                                                                          
nf-1397      
مهندس نسترن فرمان بر
کارشناس مسئول معاونت اداری و مالی
تلفن : 2462-3880
akbaripic1      
مهندس انسیه اکبری معینی
کارشناس معاونت اداری و مالی
تلفن : 2464-3880
khojastehpic   
مریم خجسته بوجار
کارشناس معاونت اداری و مالی
تلفن : 2238-3880