مديريت مالي

 

laripic12           
دکتر محمود لاری دشت بیاض 
مدیر مالی
دوران تصدی : 96 تا کنون

 

انجام امور مالي و نظارت بر حسن اجراي آن با رعايت قوانين و مقررات به عهده مديريت مالي دانشگاه مي‌باشد.

 

 وظایف و اختیارات

  • انجام امور مالي دانشگاه براساس آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
  • وصول عوايد اختصاصي دانشگاه
  • تنظيم حساب‌هاي دريافتي و پرداختي دانشگاه
  • تهيه اطلاعات مالي در مورد دريافت‌ها و پرداخت‌ها
  • نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي پيش و پس از هزينه و كنترل فعاليت عاملين مالي واحدها
  • نگهداري دفاتر اعتبارات
  • تعبير و تفسير خط‌مشي مالي دانشگاه و اعلام آن به واحدهاي ذي‌ربط براي اجراء
  • اعمال نظارت بر حفظ و نگهداري اموال و چگونگي استفاده از آن‌ها و فعاليت امناي اموال
  • تنظيم برنامه كار و هماهنگي بين ادارات تابعه نظارت بر عملكرد آن‌ها
  • همكاري با هيأت حسابرسان در مواقع ضروري

 

مدیران مالی از سال 68 تا کنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
سیروس دیزجی 68 تا 70
عبدالحمید حقی 70 تا 75
عباس قناد کافی 75 تا 78
مرتضی فرمانی 78 تا 80
نادر مراغه چی 80 تا 93
دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی 93 تا 97
دکتر محمود لاری دشت بیاض
97 تا کنون