اداره خزانه داری و تامین وجوه

(اداره دریافت و پرداخت سابق)

 

 • تهيه ليست‌هاي بيمه عمركاركنان و عيدي شاغلين و بازنشستگان و موظفين، معرفي پرسنل شاغل و بازنشسته جهت افتتاح حساب، وام بانكي و ضمانت، تنظيم فرم‌هاي بازنشستگي و پرداخت كليه كسورات قانوني اسناد(بيمه و ماليات) و انجام امور بانكي اسناد.
 • تنظيم حسابهاي دريافتي و پرداختي دانشگاه از قبيل سپرده‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، پيش پرداختها، علي‌الحسابها، دريافت و پرداخت، ديون و همچنين ايجاد سيستماتيك اطلاعات مالي جهت كنترل بهتر فعاليتهاي مالي دانشگاه و دسترسي سريع به اينگونه اطلاعات براي ارائه به واحدهاي ذيربط.
 • كنترل احكام افزايش يا كاهش حقوق از سازمان بازنشستگي و مديريت كارگزيني و رفاه، تهيه خلاصه ليست حقوق جهت صدور برگه و چك.
 • پرداخت حقوق و دستمزد شاغلين، بازنشستگان و موظفين، تهيه و تنظيم ليست حقوقي، ليست متفرقه‌ها، بانكها، بيمه، بازنشستگي و انجام امور مربوط به وام دريافتي كاركنان و واريز آن و نظارت بر نحوه تسويه حساب موقت.
 • صدور برگه محاسباتي بر اساس مستندات مالي شامل اسناد هزينه، مجوزهاي دريافت و پرداخت، گشايش حسابهاي بانكي و مديريت نقدينگي حسابهاي دانشگاه.
 • كنترل احكام افزايش يا كاهش حقوق از سازمان بازنشستگي و مديريت كارگزيني و رفاه، تهيه خلاصه ليست حقوق جهت صدور برگه و چك.
 • کلیه امور مربوط دریافت سند حسابداری ، صدورچکها ،پیگیری جهت وصول ، و ارسال اسناد به بایگانی
 • تنظیم لیستهای حقوقی - اضافه کاری - ماموریت - پرداختهای متفرقه کار کنان ستادی دانشگاه
  تهیه تنظیم لیست ودیسکت کلیه کسورات حقوق و مزایای کار کنان جهت ارائه به سازمانها و بانکهای عامل
 • وصول کلیه درآمد های کسب شده از واحدهای تابعه دانشگاه، ارسال به خزانه، دریافت وجه از خزانه، اعلام تخصیص و ثبت ونگهداری حسابهای عوائد دانشگاه
 • ارسال کلیه درخواست های اختصاصی، هزینه ای ، تملیک ، سپرده، حقوق و سایر به خزانه و پیگیری جهت دریافت آن