اداره حسابداری واحدها

(اداره اموال و اوراق سابق)

 • تأیید قبض انبار و اموال واحدهای تابعه دانشگاه
 • تأیید قبض حواله انبار کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
 • تأیید قبض تحویل به شخص تمام کارکنان دانشگاه
 • تأیید تغییر مشخصات کارکنان دانشگاه
 • تأیید تمام قبض انباری کتبی واحدهای تابعه دانشگاه
 • تهیه گزارش انبار در پایان سال مالی جهت حسابرسان مستقل
 • تهیه گزارش از بیمه آتش‌سوزی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
 • تهیه گزارش بیمه خودروهای دانشگاه
 • تهیه گزارش اسناد و املاک دانشگاه به اداره اقتصاد و دارائی استان خراسان رضوی
 • برگزاری مزایده سالی دوبار با تمام مراحل آن
 • جمع‌‌آوری تمام کالای اسقاطی و بلااستفاده از واحدهای تابعه بعد از مجوز صادره
 • ثبت اسناد و املاک دانشگاه در سیستم جامع سادا
 • ایجاد کدینگ کالای جدید خریداری شده
 • برگشت یا حذف قبض‌هایی که سند آنها حذف گردیده‌اند
 • تعریف کدینگ کالای اموال و مصرفی
 • تهیه صورت‌جلسه پیش از امضای اموال که معرفی می‌شوند
 • تسویه حساب کلیه کارکنان و هیأت علمی دانشگاه که بازنشسته می‌شوند
 • ارائه گزارش اداره اموال در بازه زمانی مختلف به حسابرسان و دیوان محاسبات
 • تهیه و چاپ و توزع آن به واحدهای تابعه دانشگاه
 • دعوت از کارشناسان دادگستری جهت تعیین قیمت کارشناسی کالای اسقاطی مزایده
 • درخواست از ماده 2 کمیسیون دارایی جهت خرید و فروش خودرو
 • اهدای کالای اسقاط به آموزش و پرورش
 • تأیید اسناد اسقاطی واحدهای تابعه
 • گزارش پایان سال مالی از موجودی انبار و انتقال آن به سال بعد
 • بررسی و بازدید از واحدهای تابعه جهت رؤیت خدمات انجام شده اسناد اموال و انبار
 • انبارگردان واحدهای تابعه در پایان هر سال مالی