همکاران مدیریت پشتیبانی و فنی دانشگاه

dr goldani1     
 
     مدیر پشتیبانی و فنی
  دکتر مرتضی گلدانی
تلفن : 2241 / 2240 - 3880
 

 


jahangardipic2

 
 

 

 

 

مسئول دفتر مدیریت
منصوره جهان گردی امیریان
تلفن : 2241 / 2240 - 3880

 

 mr delkalale
رییس اداره امور رفاهی دانشگاه
مهندس ناصر دلکلاله
تلفن : 2203 - 3880

  rastinpic
رییس اداره خدمات عمومی
علیرضا راستین 
تلفن :  2161 / 2160 -3880
 
anjidani-pic
رئیس اداره تدارکات و امور قراردادها
مهندس فائزه انجیدنی
  تلفن : 2280-3880
                
afsharzadehpic
 
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس امید افشار زاده
  تلفن : 2221-3880
 
 
 20190521 080036
 
کارشناس امور عمومی
مهندس مریم دهقان زاده
  تلفن : 2266-3880
 
 
 
  
 

 

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت اداری  و پشتیبانی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.