varidi
معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد
 
دکتر محمد جواد وریدی
تلفن: 38802424 -051

  

 

    مدیران حوزه معاونت

dr goldani1
 
مدیر پشتیبانی و فنی
 
دکتر مرتضی گلدانی  
تلفن: 38802240 -051
                  
laripic12
 مدیر مالی
 
دکتر محمود لاری دشت بیاض 
تلفن: 38802345 -051