همکاران معاونت اداری و مالی
 

varidi   

معاون اداری و مالی دانشگاه          

دکتر محمد جواد وریدی 

تلفن:2424-3880

 

                          

 

 

sotudeh pic97

 

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی 

محمد مهدی زمزمی ستوده

تلفن:2424-3880

 

 
photo nfarmanbar1

کارشناس مسئول معاونت اداری و مالی

مهندس نسترن فرمان بر 

تلفن:2462-3880

            akbaripic2

 کارشناس مسئول امور قراردادها

مهندس انسیه اکبری معینی 

تلفن:2464-3880                       

 sam

کارشناس معاونت اداری ومالی 

سمانه سنگ تراش

تلفن:2155-3880

khojastehpic

کارشناس معاونت اداری ومالی 

مریم خجسته بوجار 

تلفن:2238-3880