همکاران اداره امور رفاهی دانشگاه

mr delkalale      
رییس اداره امور رفاهی دانشگاه
مهندس ناصر دلکلاله
تلفن : 2203 - 3880

     
  https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/Runtime/process.php?module=DocAttachs&action=open&aid=5315039&attachType=1&referID=24770988&linkview=false  
 
کارشناس اداره امور رفاهی
بیمه و امور بیمه ای
محسن حیدرزاده مشهدی
تلفن : 2277-3880
          
  khosrojerdipic
کارشناس اداره امور رفاهی 
سامانه وام وتسهیلات بانکی
محمد خسروجردی
تلفن : 2242 -
3880
   saeedehnezafatipic    
           
کارشناس اداره امور رفاهی
سامانه رزرواسیون (بهشهر)
و تسهیلات گردشگری
سعیده نظافتی صفدر آباد
تلفن : 2239-3880


 
 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت حقوقی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.