نمایش # 
اطلاعیه سفرهای نوروزی1393 شرکت آتی (شنبه 5 بهمن 1392)
قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی " تور قم و جمکران" (شنبه 5 بهمن 1392)
اطلاعیه ستاد رفاهی در خصوص " تور قم-جمکران" (شنبه 16 اذر 1392)
اطلاعیه ستاد رفاهی در خصوص " تور کیش" (شنبه 16 اذر 1392)
قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی " تور قم و جمکران" (سه شنبه 7 آبان 1392)
اطلاعیه بیمه سینا در خصوص بیمه اتومبیل (دوشنبه 29 مهر 1392)
اطلاعیه ستاد رفاهی دانشگاه در خصوص تخفیف امکانات سد چالیدره (چهارشنبه 12 تیر 1392)
اطلاعیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه (شنبه 18 خرداد 1392)
اطلاعیه دانشگاه رازی کرمانشاه در خصوص امکانات رفاهی تابستان 92 (شنبه 18 خرداد 1392)
قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی در خصوص امکانات رفاهی دانشگاه صنعتی ارومیه(شنبه 25 خرداد 1392)
اطلاعیه شرکت بیمه سینا در خصوص پرداخت هزینه های بیمه درمان تکمیلی (چهارشنبه 5 تیر 1392)
اطلاعیه ستاد رفاهی دانشگاه قم در خصوص امکانات رفاهی تابستان 92 (چهارشنبه 5 تیر 1392)
اطلاعیه ستاد امور رفاهی در خصوص امکانات دانشگاههای زنجان و بابل در تابستان 92 (شنبه 8 تیر1392)