برگزاری جلسه مشترک میان مدیریت محترم امور اداری و پشتیبانی، مسئولین واحدهای مدیریت و مسئولین امور عمومی دانشکده ها

 

این جلسه به دعوت مدیریت محترم امور اداری و پشتیبانی در چهارم تیرماه سال جاری برگزار گردید. در ابتدا ضمن تشکر از حضور مسئولین محترم امور عمومی دانشکده ها، از زحمات و خدمات دلسوزانه آنان تشکر و قدر دانی به عمل آمد. پس از آن جناب آقای دکتر ناصری به بحث و بررسی ارائه خدمات در سطح دانشگاه پرداختند. سپس مسئولین امور عمومی هر کدام به نوبه خود به طرح مشکلات و پیشنهادات جهت بهبود شرایط موجود پرداختند.

در انتها مقرر گردید از این پس هر دو ماه یکبار این جلسه برگزار گردد و همچنین ارزیابی از انجام کارها صورت پذیرد.

 

 

photo ۲۰۱۹-۰۶-۲۶ ۱۱-۵۱-۱۹

 

 

 

photo ۲۰۱۹-۰۶-۲۶ ۱۱-۵۱-۲۳

 

 

photo ۲۰۱۹-۰۶-۲۶ ۱۱-۵۱-۲۱

 

 

photo ۲۰۱۹-۰۶-۲۶ ۱۱-۵۱-۱۷