arm

آگهي  مناقصه نگهداري فضاي سبز دانشگاه فردوسي مشهد (سال 1398)

 

دانشگاه فردوسي مشهد در نظر دارد امور مربوط به نگهداري فضاي سبز خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نمايد. 

download iconدریافت آگهی مناقصه

عکس آگهی فراخوان

معاونت اداری و مالی

دانشگاه فردوسی مشهد