اطلاعيه مهم

به اطلاع بيمه شدگان عزيز مي رسانيم: زمان تحويل هزينه هاي بيمه تكميلي درمان سال 98-97  تا تاريخ 98/3/30  اعتبار دارد.

لذا از همكاران ارجمند تقاضا داريم جهت جلوگيري از ازدحام جمعيت و اتلاف وقت و فشار مضاعف بر كارشناسان بيمه ،  به گونه برنامه ريزي كنند كه به مرور و در مهلت يكماه تعيين شده به دفتر بيمه مراجعه نمايند .