واحد دعاوی حقوقی و کیفری

 

- پیگیری کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری مراجع قضایی مربوط به دانشجویان مستنکف دانشگاه فردوسی مشهد یا ارجاع شده از وزارت عتف، دعاوی دیوان عدالت اداری