واحد امور قراردادها

 

- بررسی و تایید کلیه قراردادهای منعقده فی مابین بخش های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد با افراد حقیقی و حقوقی
- بررسی و اظهار نظر پیرامون کلیه آئین نامه ها دستوالعمل‌ها، تفاهم نامه ها و ... از حیث حقوقی