دفتر دانشگاه سبز

 

معرفی شورای راهبردی مديريت سبز 

بهره برداری از محيط زيست، يکی از اهداف مهم سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی می‌باشد که با توجه به اهميت و نقش برجسته دانشگاه‌ها و همچنين رسالت آموزشی و پژوهشی آنان، می‌توان دانشگاه را يک عامل مهم و تاثيرگذار در اين امر دانست و عملا جامعه دانشگاهی را به عنوان الگويی براي مردم به من منظور رشد فرهنگ زيست محيطی، معرفی نمود.
دانشگاه فردوسي مشهد نيز در راستای تحقق اهداف مذکور و به استناد ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران و آيين‌نامه اجرايی آن، در رويکردی به نام اجرای مديريت سبز و بهره برداری پايدار از منابع و حفاظت از محيط زيست، اقدام به تشکيل شورای راهبردی دانشگاه سبز نموده و اجرای سياست‌های سازگار با محيط زيست، مديريت تغيير نگرش و رفتار در ميان جامعه دانشگاهی ونهادينه نمودن تفکرات عالي در مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های جديد زيست محيطی را در دستور کار خود قرار داده است. بديهی است انجام مديريت سبز در دانشگاه و ايجاد پرديسی زيست محيطی نيازمند حمايت خاص مسئولين دانشگاه، مشارکت کليه واحدهای آن و همدلی و همکاری تمامي انديشمندان و دلسوزان در دانشگاه فردوسی مشهد، می‌باشد.


اهداف کلی

۱- برنامه‌ريزی و اتخاد تمهيدات لازم در جهت اجرای مديريت سبز و ارتقاء سطح دانشگاه بر اساس استاندارهای زيست محيطي و دستيابی به معيارهای "دانشگاه سبز" در سطح ملی و بين‌المللی 
۲- برنامه ريزی و مشارکت در راستای دستيابی به اهداف زيست محيطی سند راهبردی و اجرای صحيح برنامه‌های طرح جامع دانشگاه مرتبط با مسائل زيست محيطی از جمله مديريت ترافيک، انرژی و ايجاد ساختمان‌های سبز
۳- سياستگذاری در جهت بهينه‌سازی مصرف انرژی و بکارگيری فناوری‌های پاک و سازگار با محيط زيست
۴- مديريت پسماندهای جامد با تاکيد بر تفکيک از مبدا وکاهش توليد پسماند 
۵- نظارت بر فعاليت‌های اجرايی واحدهای مختلف دانشگاه به منظور انجام مديريت سبز
۶- همسوسازی فعاليت‌های زيست محيطی حوزه‌های مختلف به منظور جلوگيری از موازی کاری 
۷- اتخاذ سياست‌های تشويقی برای مشارکت کنندگان در مديريت سبز دانشگاه
۸- آموزش و ترويج اصول و مبانی محيط زيست در سطح دانشگاه و جامعه
۹- ايجاد تعامل و مشارکت در سياستگذاری‌ها و برنامه‌ريزی‌های زيست محيطی کلان شهر مشهد
۱۰- تشويق و حمايت از سمن‌های زيست محيطی (NGO) در دانشگاه

 

دبیر شورا: دکتر سید یاسر بنی هاشمی چهارم