​ثبت نام از بازنشستگان محترم دانشگاه

جهت عضويت در شركت تعاوني مسكن كاركنان (در شرف تأسيس)

 

نظر به دستور رياست محترم دانشگاه، بدين وسيله به استحضار كليه بازنشستگان اعم از اعضای هيأت علمي و غير هيأت علمي مي رساند: در صورت تمايل به عضويت در شركت تعاوني مسكن (در شرف تأسيس) مي توانند از امروز تا تاريخ 97/11/6 شخصأ به ستاد رفاهي واقع در سازمان مركزي - طبقه اول - اتاق 248 مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام فرمايند.

 

مدارك مورد نياز:

1- تصويركارت ملي

2- تصوير آخرين حكم كارگزيني

3- واريز مبلغ 250/000 تومان به شماره كارت 3624-1006-7270-5041  به نام شركت تعاوني مسكن در شرف تأسيس كاركنان دانشگاه فردوسي – بانك قرض الحسنه رسالت

 

  • قابل ذكر است كه برابر مقررات و باتوجه به اعلام تاريخ برگزاري مجمع عمومي(97/11/7) آخرين مهلت ثبت نام براي عضويت در هيأت مديره يا بازرسي تاريخ 97/10/29 مي باشد. لذا آن دسته ازبازنشستگاني كه متقاضي عضويت در هيأت مديره يا بازرسي هستند، تقاضا مي شود نسبت به ثبت نام خود تسريع فرمايند.

 

ستاد رفاهي دانشگاه