اطلاعیه شماره (1)

 

برنامه زماني دوره اول ارزيابي عملكرد كاركنان در سال 1397

 

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند برنامه زمانی ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 1397 کارکنان دانشگاه، به شرح جدول زير اعلام مي گردد.

 

خاطر نشان مي گردد امتياز ارزيابي عملكرد كاركنان در شش ماه اول سال صرفاً براساس فرم پرسشنامه تا سقف امتياز 88 محاسبه مي شود و امتياز مربوط به مستندات (شامل آموزش، دستاورد هاي علمي و پژوهشي، نشان لياقت، مستند سازي تجربيات، نظام پيشنهادها) بطور سالانه در ارزيابي شش ماه دوم هرسال تا سقف 12 امتياز محاسبه مي شود. شايان ذكر است بارگذاري اطلاعات كليه مستندات فوق الذكر در پورتال كارمندي در طول سال امكان پذير مي باشد.

 

توجه : سامانه ارزيابي عملكرد از طريق پورتال پويا، منوی برنامه ریزی و توسعه منابع، زیر منوي نظارت و ارزیابی عملكرد قابل دسترسی می باشد.

 

tablearzyabi9701

معاونت اداری و مالی

مدیریت کارگزینی و رفاه