قابل توجه کلیه همکاران محترم جانباز دانشگاه


نظر به مصوبه دوازدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 1397/5/16 در خصوص تقدیر از جانبازان محترم شاغل هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه، خواهشمند است جهت دریافت کارت هدیه شخصاً به ستاد رفاهی واقع در سازمان مرکزی، اتاق شماره 248 مراجعه فرمایند.  

 
ستاد رفاهی دانشگاه