اجراي طرح كارمند سبز هم زمان با روز جهانی بدون خودرو

 karmandesabz

 

 به اطلاع همکاران گرامی دانشگاه می رساند؛ شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه فردوسي مشهد، به منظور تحقق اهداف زیست محيطي سند راهبردي دانشگاه، اقدام به تشکیل كميته آموزشي و فرهنگي، با شعار “دانشگاه فردوسي مشهد؛ دانشگاه سبز ايران”، نموده است. در همین راستا در نظر دارد همزمان با روز جهانی بدون خودرو و آغاز سال تحصیلی جدید، طرح "کارمند سبز" را در دانشگاه اجرا نماید.

در اين طرح به هريك از حوزه هاي ستادي دانشگاه همچون ديگر واحدها، تعدادي دوچرخه به كاركنان محترم بخش اداري جهت استفاده در طول روز و انجام امور اداري واگذار خواهد شد.

شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه پذيراي پيشنهادها و طرح هاي همكاران محترم دانشگاهي به منظور تحقق دانشگاهي سبز از طریق سامانه نظام پیشنهادهای دانشگاه می باشد.

معاونت اداری و مالی دانشگاه