قابل توجه بیمه شدگان محترم شرکت بیمه ایران

 

پيرو اطلاعيه مورخ 97/2/22 مبني بر تحويل مدارك و مستندات هزينه هاي خسارت بيمه تكميل درمان سال 97-96 تا 20 خرداد سال جاري، در جهت رفاه حال همكاران و هماهنگي هاي انجام شده با شركت بيمه ايران، به استحضاركليه دانشگاهيان محترم شاغل و بازنشسته دانشگاه مي رساند با توجه به مراجعه مكرر متقاضيان، مهلت تحويل مدارك هزينه هاي خسارت بيمه تكميل درمان قرارداد قبلي (مدارك مربوط به  تاريخ 2 خرداد 97 به قبل ) تا آخر وقت اداري روز يكشنبه  10 تير ماه  تمديد شد.

بديهي است مهلت مقرر غير قابل تمديد است و عواقب ناشي از عدم تحويل به موقع، به عهده بيمه شده محترم مي باشد .

    شايان ذكر مي باشد تحويل مدارك مربوط به قرارداد سال جاري ( 98-97)  به دفتر شركت بيمه ايران مستقر در پرديس دانشگاه، از تاريخ 12  تير به بعد خواهد بود .

ستاد رفاهی دانشگاه