اطلاعیه شماره (5)

 

با عنايت به درخواست هاي مكرر همكاران مبني بر تمديد مهلت ارزيابي عملكرد، به اطلاع مي رساند آخرين مهلت تاييد نهايي مستندات و فرم هاي ارزيابي عملكرد توسط سرپرستان و مديران محترم، روز  يكشنبه مورخ 97/03/06  مي باشد.

 

توجه : مهلت اعتراض به نتيجه ارزيابي 1397/03/07 لغايت 1397/03/11 خواهد بود.

 

ستاد ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه