قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

پيرو استقبال دانشگاهيان عزيز از مجموعه آموزشي ـ فرهنگي دانشگاه در بهشهر، به استحضار مي رساند ستاد رفاهي جهت سهولت دسترسي همكاران ارجمند، در حال راه اندازي سامانه رزواسيون ثبت نام مي باشد، لذا تا آماده شدن سامانه مذكور، كليه اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان دانشگاه اعم از شاغلين و بازنشستگان مي توانند طبق روال قبل به ستاد رفاهي مراجعه و نسبت به ثبت نام حضوري اقدام نمايند. بديهي است كه كليه دانشگاهيان عزيز مي توانند در طول سال از مجموعه مذكور استفاده نمايند ولي اولويت با كساني خواهد بود (به ويژه در ايام پيك و تعطيلات رسمي) كه زودتر مراجعه و ثبت نام خود را تكميل مي نمايند.

 

ستاد رفاهی دانشگاه