تودیع دکتر محمد علی باقرپور و معارفه دکتر محمود لاری دشت بیاض در جلسه شورای دانشگاه

 

در جلسه شورای دانشگاه که در روز چهارشنبه 16 اسفند ماه سال جاری برگزار گردید، تودیع دکتر محمد علی باقرپور و معارفه دکتر محمود لاری دشت بیاض به عنوان  مدیر مالی دانشگاه فردوسی توسط ریاست محترم و معاون محترم اداری و مالی دانشگاه انجام شد.

معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

 

todimoarefelari96