گزارش تصویری از آموزش تخصصی عملیات هرس زمستانه باتوجه به نوع گونه درختان

و انجام عملیات هرس توسط مدیریت اداری و پشتیبانی

 

sabz1396121512

sabz1396121519

sabz1396121509

 sabz1396121505

sabz1396121504

sabz1396121510

sabz1396121506

sabz1396121518

sabz1396121517

sabz1396121501

 sabz1396121502

sabz1396121507

sabz1396121511

sabz1396121515

sabz1396121514

sabz1396121513