گزارش تصویری نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشکده های سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

photo 2018-02-07 14-19-27

 

photo 2018-02-07 14-19-30

 

photo 2018-02-07 14-19-31

 

photo 2018-02-07 14-19-35