برگزاری نشست شوراي راهبردي توسعه روش هاي نوين مالي در دانشگاه تربيت مدرس

 

نشست شوراي راهبردي توسعه روش هاي نوين مالي با حضور جناب آقای دکتر سحابی ذيحساب و مدير كل محترم وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، مديران محترم مالي دانشگاه هاي سطح يك  و کارشناسان مرتبط روز چهارشنبه 1396/10/13 در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید.


mali96101601 

دکتر باقرپور مدیر مالی دانشگاه به همراه كارشناسان ارشد مديريت مالي و مركز فاوا سيستم جامع مالي و حسابداري تعهدي دانشگاه فردوسی مشهد را براي دانشگاه هاي سطح يك كشور ارائه نمودند. دستاورد هاي دانشگاه فردوسي مشهد در زمينه طراحي و استقرار حسابداري تعهدي، همچنين مكانيزه نمودن فرآيند های مالی با استقبال مديران مالي دانشگاه ها مواجه گرديد و در ادامه کارشناسان دانشگاه پاسخگوی سوالات حضار بودند.

 

mali96101603

 

mali961016