نشست مديران حقوقي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي منطقه 9 كشور در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری می باشد.

shrayehoghoghi9-13960913-01