اطلاعيه مهم

در راستای ارائه وام های 12 درصدی از سوی بانک ملی پردیس دانشگاه، به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند سهميه هر ماه براي اخذ وام تعداد40 نفر مي باشد.

در حال حاضر با توجه به در خواست های ارسال شده سهمیه آبان ماه به اتمام رسیده است. لذا همكاران عزيزي كه تقاضاي خود را ارسال نموده و يا قصد ارسال دارند، می بایست در نوبت ماه هاي بعدي بانک باشند.

ستاد رفاهی دانشگاه