اطلاعیه شماره (4) ستاد ارزیابی عملکرد دانشگاه

icon-lead-score
با توجه به درخواست های متعدد همکاران محترم، به اطلاع می رساند، مهلت تکمیل و ارسال پرسشنامه خودارزیابی و ارزیابی همکار تا 1396/08/05 تمدید گردید.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل و ارسال پرسشنامه خودارزیابی توسط کارمند، فرایند ارزیابی متوقف می شود و سرپرست یا مدیر امکان ارزیابی کارمند را نخواهند داشت، به عبارتی کارمند از این دوره ارزیابی امتیازی کسب نخواهد کرد.

 ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان