اطلاعیه های ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

(سال 1396)

recrutement

اطلاعیه شماره (1) - برنامه زماني دوره دوم ارزيابي عملكرد كاركنان در سال 1396

اطلاعیه شماره (2) - نحوه مشاهده نتیجه امتیاز پرسشنامه های تکمیل شده دوره های قبل