همكاران محترم دانشگاه فردوسي مشهد :

 

با هدف اطلاع رساني خدمات بيمه تكميلي و ديگر خدمات شركت خدمات بيمه اي اسطوره (بيمه ايران) و همچنين آگاهي از قوانين و حق و حقوقات بيمه اي همكاران، كانال اطلاع رساني در شبكه اجتماعي تلگرام راه اندازي شده است. خواهشمند است ضمن بازديد و عضويت در اين كانال، با پيشنهادات سازنده و عملي و رهنمود هاي خود، ياري رسان ما باشيد.

 

https://t.me/ostorehferdosi

@ostorehferdosi

ستاد رفاهی دانشگاه