قابل توجه جانبازان محترم دانشگاه

همکاران محترم جانباز می توانند جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیل درمان به نمایندگی های ذیل مراجعه نمایند.

download iconنمایندگی های ارائه دهنده خدمات جهت بیمه تکمیلی جانبازان محترم

ستاد رفاهی دانشگاه