شرایط و نحوه برقراری بیمه عمر جهت همکاران محترم دانشگاه

 

زندگي، منشوري است در حركت دوار كه پر است از رخ دادهاي تلخ و شيرين، فراز و نشيب ها و … اما آنچه زندگي را به ساحل آرامش مي رساند، تدبيري است كه انسان ها در مسير اين حركت پويا دارند. آتيه همسر و فرزندان دانشگاهيان و فردايشان، بستگي تمام به انديشه امروز مديريت دانشگاه دارد.

براي نيل به اين آسودگي خيال، اين مديريت در راستاي همدلي با نيروي انساني كه بزرگترين سرمايه هر سازمان پيشرويي است، براي ساختن آينده اي بهتر، دست هاي تدبير خود را به دستان كوشا و پرتوانتان گره بسته و در حركتي اميد آفرين، بيمه عمر و حوادث تكميلي را به عنوان كامل ترين بسته حمايتي براي خانواده هر فرد دانشگاهي، در قالب طرحي ويژه به هيات رئيسه محترم دانشگاه ارائه كه با پي گيري ها و حمايت هاي مستمر جناب آقاي دكتر باباخاني معاون محترم اداري و مالي دانشگاه، منجر به اخذ مجوز از هيأت رئيسه محترم دانشگاه شد. لذا ضمن تشكر از زحمات ايشان، براي اولين بار در تاريخ دانشگاه “ بيمه عمر و حوداث  تكميلي “ را به عنوان هديه اي ماندگار به كليه شاغلين اعم از اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان زحمتكش دانشگاه تقديم مي نمايد. بيمه اي كه علاوه بر پرداخت سرمايه در صورت فوت بيمه شده به بازماندگان، امكانات فوق العاده و متنوع سرمايه گذاري را با هدف تأمين دوره بازنشستگي و تأمين درآمدهاي آيـنـده خـانـواده از قبـيل هــزينـه هـاي تحصــيل فـرزنــدان، ازدواج، تهيــه مســكن، درمـــان، نقـدينگي مورد نياز و ساير مقاصد مالي فرد در آينده را، فراهم مي سازد .

 

مزاياي اين بيمه :

 • ارائه پوشش فوت به هر علت بدون محدويت سني.
 • ارائه پوشش فوت ناشي از حادثه تا 2 برابر سرمايه فوت به هر علت.
 • پوشش تكميلي نقص عضو يا از كار افتادگي دائم و (كلي و جزئي) ناشي از حادثه به ميزان سرمايه فوت.
 • پوشش تكميلي بيماري هاي خاص و پيوند اعضاء به ميزان 25 درصد سرمايه فوت.
 • پوشش تكميلي سرطان به ميزان 50 درصد سرمايه فوت به هر علت.
 • پرداخت سود ساليانه حاصل از سرمايه گذاري ، 16 درصد براي دو سال اول و 13 درصد براي دو سال دوم و 10 درصد براي مدت مازاد بر چهار سال.
 • پرداخت سود حاصل از سرمايه گذاري به صورت مشاركت در منافع علاوه بر نرخ سود علي الحساب.
 • پرداخت وام به بيمه گذار پس از پايان سال دوم به ميزان 90 درصد ارزش باز خريد، بدون نياز به معرفي ضامن و يا دريافت وثايق ملكي.
 • امكان افزايش حق بيمه متناسب با توانايي پرداخت بيمه گزار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم.
 • امكان تبديل بيمه نامه به بيمه مستمري (بازنشستگي) در پايان مدت قرارداد.
 • امكان پرداخت كل مبلغ سرمايه گذاري به صورت يكجا در پايان دوره به بيمه گزار.
 • معافيت از پرداخت حق بيمه تا پايان دوره قرارداد و برخورداري از تمام مزاياي بيمه عمر در صورت از كارافتادگي دائم (كامل و جزئي) بيمه گزار در اثر حادثه و يا بيماري.

 

جدول مقايسه اي بيمه عمر و حوادث ( مصوب دولت) با بيمه عمر و حوادث تكميلي دانشگاه در سال 96

 omrtable96

نحوه عضويت :

در پرتال شخصی تمام شاغلين محترم دانشگاه پيش فرض بيمه عمرو حوادث تكميلي لحاظ گرديده و گزینه “تمايل دارم“ انتخاب شده است. در صورت عدم تمايل می بايست با مراجعه به پرتال شخصي- منوي اداري و مالي قسمت بيمه تكميلي (رديف خود شخص - عمليات ) نسبت به انصراف تا تاريخ 96/4/18 اقدام گردد.

ضمنأ در اين طرح به شرط متقاضي بودن حداكثري شاغلين، شركت خدمات بيمه اسطوره (بيمه ايران) متعهد شده است كه به پاس زحمات سي ساله بازنشستگان معزز دانشگاه اعم از هيأت علمي و كاركنان، كليه اين عزيزان بتوانند به صورت رايگان از مزاياي بيمه عمر و حوادث تكميلي سال 96 دانشگاه، مشابه شاغلين برخوردار شوند.

 

توجه : 

 • اگر فرد از شركت بيمه ديگري بيمه عمر دريافت نموده باشد هيچ منافاتي با اين بيمه نامه ندارد و هر فرد مي تواند همزمان چند بيمه نامه عمر داشته باشد.
 • فقط عضو دانشگاهي مشمول مي باشد و در صورت تمايل براي بقيه اعضاي خانواده بايستي به شركت بيمه مراجعه شود.
 • كليه همكاران شاغل مي توانند جهت اين بيمه اقدام نمايند و منوط به داشتن بيمه تكميلي درمان نمي باشد.
 • ضمناً فرم هاي مربوطه بيمه عمر و حوادث تكميلي شامل پيشنهاد بيمه و تعيين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه فوت و بيمه آتش سوزي بعد از تعطيلات تابستاني دانشگاه توسط كارشناسان بيمه با مراجعه به محل خدمت همكاران  محترم تكميل خواهد شد.

ستاد رفاهي دانشگاه