​قابل توجه دانشگاهيان محترم

 

احتراما نامه معاونت محترم اداري و مالي شهرداري مشهد در ذیل ارسال مي گردد. همكاران محترم مي توانند از 31 خرداد ماه به مدت يك هفته در ساعات اداري به دفتر پست دانشگاه، جنب شركت تعاوني مصرف كاركنان مراجعه و نسبت به انجام عوارض خودروي خود اقدام نمايند.

download iconنامه شهرداری

ستاد رفاهي دنشگاه