قابل توجه همكاران محترم دانشگاه

 

به استحضار كليه همكاران عزيز دانشگاه مي رساند، تاريخ خاتمه قرارداد “بيمه تكميل درمان”  قبلي تا 1396/02/31 بوده است. لذا مقتضي است كليه مدارك پزشكي و اسناد هزينه خود و افراد تحت تكفل را جهت استرداد وجه خسارت درمان حداكثر تا تاريخ 1396/03/31 به دفتر شركت بيمه ايران واقع در پرديس دانشگاه تحويل نمايند.

  •     شايان ذكر است در صورت عدم ارائه مدارك و مستندات در مهلت مقرر، مسئوليت عدم پرداخت هزينه ها به عهده متقاضيان خواهد بود و مجموعه ستاد رفاهي هيچگونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت .

ستاد رفاهي دانشگاه