بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (9)

arzyabyamalkard95

ضمن تشکر و قدردانی از همکاری صمیمانه کلیه کارکنان، سرپرستان و مدیران محترم، در پیشبرد فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان در نیمه دوم سال 95، به اطلاع می رساند با توجه به بررسی اعتراضات توسط سامانه ارزیابی، کارکنان محترم می توانند امتیاز نهایی ارزیابی عملکرد خود را از طریق پورتال شخصی، منوی اداری ومالی، زیر منوی ارزیابی عملکرد در صفحه نتیجه ارزیابی مشاهده نمایند.

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه